ul. Piwna 17a Gliwice +48 32 706 10 35

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PACJENTÓW

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KLINIKA AKMED z siedzibą w Gliwicach ,ul. Piwna 17A, tel. 32 706 10 35, 501 282 135, e-mail kontakt@klinikaakmed.pl

Dane osobowe osób upoważnionych są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania jego dokumentacji medycznej.  Dane pacjenta są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu urologii, okulistyki, ginekologii,medycyny estetycznej, chirurgii ogólnej, kosmetologii,świadczeń pielęgniarki,w tym prowadzenia dokumentacji medycznej, leczenia pacjentów, wykonywania zabiegów, badań laboratoryjnych, diagnostycznych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

Zarządzania procesem udzielania świadczeń odbywają się na podstawie:

  • 6 ust. 1 lit.c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. Z art. 25 pkt. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6 listopada 2008 r oraz art. 10 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.

  • 3 ust.1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych

  • 9 ust 2 lit h RODO w zw. Z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn 9 listopada 2015 w spr. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

  • 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności w szczególności telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty lekarskiej.

  • 6 ust. 1 lit. c RODO w zw z art.74 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo-podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być:

  • Centralne Laboratorium Analityczne w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 16A,tel: 32 231 24 88

  • NZOZ Laboratorium Mikrobiologiczne LABOMED Sp. z o.o w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 16A, tel: 32 231 33 68

  • Gabinet Lekarskiej Diagnostyki Mikroskopowej HISTAMED, ul. Wielicka 16, 44-103 Gliwice, tel 32 230 75 18Dane będą przechowywane  przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej:

-  20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

-  22 lata ,w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia

-  30 lat, w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała.

Na podstawie art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dn 27 kwiecień 2016 r w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) każdy pacjent ma prawo :

-  do dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
-  wnieść sprzeciw wobec przetwarzania a także ma prawo do przenoszenia danych
-  cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i konieczne jest do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających

Kontynuując przeglądanie strony zgadzam się z treścią Polityki Prywatności oraz używanie plików cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close